Potrebujete pomôcť?

Volajte +421 905 813 345

Potrebujete pomôcť?

Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba: / zákonný zástupca (ak je výherca neplnoletý)

Prevádzkovateľ: Alfa Medical Team, s.r.o., Priemyselná 6, 917 05 Trnava

Zoznam osobných údajov: Osobné údaje účastníka súťaže –meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail

Účel spracovania osobných údajov: zaslanie výhry v súťaži, zverejnenie výhercu súťaže (meno a priezvisko) na FB stránke https://www.facebook.com/alfamedicalteam

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Príjemcovia osobných údajov: nie sú

Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Doba uchovávania osobných údajov: 6 mesiacov

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Vyplňte tento formulár